>
 
   
     
 
 

FOTOGEN : FOTOGRAF SANATI  DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

   


GENEL HÜKÜMLER :

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1.. Derneğin adı "FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ", kısa adı "FOTOGEN" dir.
Madde 2.. Derneğin merkezi İstanbul'dur. Gerektiğinde adres, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Derneğin Amacı ve Çalışmaları
Madde 3.. Derneğin amacı sanat, bilim ve eğitim yönleriyle fotoğrafın öğrenilmesini, gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak; fotoğraf yolu ile bireysel ve toplumsal bilgilerin, niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek; fotoğraf çalışanlar arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak; kültür ve sanatımızı ve her yönüyle Türkiye'mizi yurtdışında tanıtmaya ve aynı şekilde diğer ulusları tanımaya çalışmak; kaybolup gitmekte olan eski fotoğraf, yayın ve araç gereci toplayarak korumak ve değerlendirilmesini sağlamaktır.

            Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır:
a.. Öğrenme, uygulama ve ürünleri değerlendirmek için toplantı, konferans, seminer, kurs, gösteri, sergi, yarışma, gezi gibi çalışmalar yapılır.
b.. Eski fotoğraflar, yayınlar ve araç-gereçler satın alınır veya bağış yoluyla toplanır. Bir fotoğraf müzesi kurulması için çaba gösterilir. Sosyal, bilimsel ve kültürel tarihimize ışık tutacak şekilde bu malzemelerin değerlendirilmesi için araştırma, yayın, sergileme gibi çalışmalar yapılır. Bu tür çalışmalar yapan kişi ve kurumlarla işbirliğine gidilir.
c.. Eğitim kurumları, galeri ve müzeler, diğer kamu ve özel kuruluşlar ile ilişkiler kurulur. Dernek amaçları yönünde ortak çalışmalar yapılır, destekleri sağlanır veya onların çalışmalarına destek olunur.
d.. Yurdumuzun doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin belgelenmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapılır.
e.. Fotoğraf çalışmalarımızı, kültür ve sanatımızı, genel olarak tüm yönleri ile Türkiye'yi diğer ülkelerde tanıtacak sergi ve gösteriler hazırlanır.
f.. Diğer ülkelerden sergi ve gösteriler getirtilerek bilgi ve deneylerimizin gelişmesi için çaba gösterilir.
g.. Dernek amaçları yönünde daha etkin olunabilmesi ve Türkiye'nin uluslararası çalışmalar içinde yerini alabilmesi için: federasyon kuruluşuna veya kurulmuş federasyona katılınabilir; yasal gerekler yerine getirilerek uluslararası kuruluşlara üye olunabilir veya diğer ülkelerden derneklerle birlik ya da federasyon kurulabilir, ortak çalışmalar yapılabilir.
h.. Fotoğraf çalışanların genel kültürlerini geliştirmek için resim, tiyatro, sinema, edebiyat ve müzik gibi diğer sanat dallarında etkinlikler düzenlenebilir. Amaçların gerçekleştirilmesi, haber ve bilgi iletişiminin sağlanabilmesi için bülten, albüm, kitap gibi yayınlar hazırlanabilir.
i.. Fotoğrafa ilgi duyanların yararlanabileceği stüdyo, karanlıkoda ve kitaplık kurulmasına çalışılır.
j.. Sosyal amaçlarla gezi, piknik, yemek, çay gibi çalışmalar düzenlenebilir.

Derneğe Üye Olma ve Çıkma, Çıkarılma
Madde 4.. 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişiler Dernek amacına ilgi duyarak ve tüzüğü kabul ederek yazılı olarak başvurduklarında, yönetim kurulunun ancak oybirliği ile üyeliğe kabul edilebilirler. Üyelik başvurusu en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.   Üyeler  dernek  içinde  ve
çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Dernekler Yasası Madde 18'de belirtilmiş kişiler yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.
Ancak;
a.. Dernekler Yasası madde 16/1'de belirtilmiş kamu görevlileri alacakları izin ile, dernekler Yasası Madde 4'de belirtilmiş diğer kamu görevlileri ilgili bakanlıklarca izin verilmiş derneklere üye olabilirler.
b.. Affa uğramış olsalar bile Dernekler Yasası'nın 4. Maddesi 2. ve 3. Bendlerinde belirtilmiş suçlardan mahkum olanlar, diğer yasaların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler, ortaokul ve ortaöğrenim öğrencileri üye olamazlar.
c.. Dernekler Yasası'nın 4. Maddesi 4. Bendinde gösterilenler belirtilen yasak süresince üye olamazlar.
Madde 5.. Dernek'ten çıkmak isteyenler yazılı olarak Yönetim Kurulu'na başvurular. Borçları varsa öderler. Böylece ilişkileri kesilir.
Madde 6.. Aylık ödemesini dört ay vermemiş bir üye ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkisi olmaksızın derneği sorumluluk altına sokanlar ve fotoğraf çalışmalarına katılmayanların durumu Yönetim Kurulu'nca incelenir. Gerekirse savunmaları alınır. Varılacak sonuca göre uyarıda bulunulabilir veya Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile üyelikten çıkarılırlar.
Madde 7.. Dernek'ten çıkanlar ve çıkarılanlar dernek çalışmaları ve varlığı üzerinde hak ileri süremezler.

  1. DERNEĞİN ORGANLARI

 Genel Kurul
Madde 8.. Üyelerden oluşan genel kurul olağan olarak iki yılda bir kasım ayında toplanır. Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Madde 9..
a.. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
b.. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve gündem en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya, toplantıya katılacak üyeleri de gösterir liste eklenir.
c.. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma neden-leri de belirtilerek ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. "a" ve "b" fıkraları yeniden uygulanır. Genel kurul toplantısı geri bırakma tarihinden itiba-ren en az bir hafta ve en çok iki ay içinde yapılır, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
d.. Toplantı yeter sayısı üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
e.. Her üye genel kurulda sadece kendi adına oy kullanabilir.
f.. Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış listelerde adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Çoğunluğun sağlandığı tutanakla saptanır. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetecek bir başkan ve iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanının görevidir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla beraber imzalar. Tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

g.. Genel kurulda sadece gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır buluna üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.
Madde 10.. Dernek organlarının seçimi, tüzüğün değiştirilmesi, yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun aklanması, yönetim kurulunca hazırlanacak bütçenin aynen veya değiştirilerek onayı, taşınmaz malların alınması veya satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, derneğin federasyona katılması veya ayrılması, derneğin uluslararası çalışmalar yapması ve uluslararası kuruluşlara üye olması ve ayrılması, derneğin feshi, tüzük ve yasalarda belirtilmiş diğer görevlerin yerine getirilmesi genel kurulun görev ve yetkileridir.
Madde 11.. Genel kurul kararları en az yarıdan bir fazla çoğunlukla alınır. Ancak tüzük değişikliği, federasyona katılma veya ayrılma, derneğin feshi konularında katılanların üçte iki çoğunluğu aranır. Dernek yetkili kurullarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Genel kurul sonuçları en geç bir ay içinde bütün üyelere yazılı olarak bildirilir.
Madde 12.. Dernek yetkili kurullarına seçilebilmek için aday olanların genel kurulda hazır bulunmaları gereklidir. Aday olmayanların aldığı oy geçersizdir. Eşit oy alanlar arasında yeniden oylama yapılır. Eşitlik gene bozulmazsa kura çekilir.

Yönetim Kurulu
Madde 13.. Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Oy pusulalarına asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı yazılır. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı , sekreter ve sayman seçerek görev bölümü yapar. Görev süresi olağan olarak iki yıldır. Gerek görülürse olağanüstü genel kurulda seçimler yenilenebilir.
Madde 14.. Yönetim kurulu en az üç üye ile başkan veya başkan yardımcısı hazır bulunarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yedek üyeler de toplantıya katılabilirler ancak oy hakları yoktur. Geçerli özrü olmadan yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç defa katılmayan yönetim kurulundan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır.
Madde 15.. Derneğin temsili başkan veya yönetim kurulunun görevlendireceği üye veya üyeler tarafından yapılır. Yönetim kurulu dernek amaçları yönünde kararlar alır ve yürütür. Genel kurul kararlarını uygular. Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.

Denetleme Kurulu
Madde 16.. Denetleme kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kendi içinden bir başkan seçer. Derneğin gelir ve giderlerini en çok altı ay ara ile veya gerekli gördüğü durumlarda inceler. Vardığı sonuçları yazılı olarak yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
Madde 17.. Denetleme Kurulu başkanının çağrısı üzerine geçerli özürü olmadan toplantıya katılmayan kuruldan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Madde 18.. Genel kurulda yapılan seçimi izleyen yedi gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetim kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu bildirime genel kurul çağrısının ilan edildiği gazete, yönetim ve denetim kurulları raporları, genel kurula katılanlar imza listesi ve genel kurul tutanağı da eklenir.

İç Denetim

            Madde 19.. Derneğin iç denetimi; amaçların gerçekleştirilmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eşyürütümün sağlanması, üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi,  çalışma  programı

ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi ve ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yolların kurallara bağlanması, etkenlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzerlerine ilişkin konularda uzman elemanların raporlarına dayanarak objektif ölçüler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için genel kurul kararından geçmek suretiyle yönetmelik ve yönergeler yayımlanarak sağlanır.

C. MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri
Madde 20.. Derneğin gelirleri şunlardır:
a.. Üyelerin aylık ödentileri; genel kurul tarafından her mali yıl için ayrı ayrı belirlenir.
b.. Dernek üyeliğine kabul edileceklerden alınacak giriş ödemesi. Giriş ödemesi, Genel Kurul tarafından her mali yıl için ayrı ayrı belirlenir.
c.. Dernek çalışmalarından elde edilecek gelirler.
d.. Bağış ve yardımlar.
Madde 21.. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu belgelerin resmi olanı kullanılır. Resmi belge sağlanamıyorsa, en büyük mülki amire onaylatılarak özel baskılı alındı belgeleri kullanılabilir. Özel belgeler, resmi belgeler sağlandığında değiştirilir. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Aylık ödeme ve bağış toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu karar mülki amire tescil ettirilerek yetki belgesi alınır.
Madde 22.. Alındı belgeleri sayman üyeye zimmetle teslim edilir ve kayıt defterine kaydolunur. Alındı belgelerinin asıl ve koçan sayfaları derneğin kısa adı, merkezi ve kod numarasını gösteren dernek kaşesi ile damgalanır. Kullanılan alındı belgeleri  beş  yıl  süreyle  dernek  saymanınca  saklanır.   Yeni  ve  eski saymanlar
arasında devir teslim yapılır.

Derneğin Giderleri
Madde 23.. Giderler dernek amacına uygun olmalı ve fatura, fiş, makbuz veya tutanak ile belgelenmelidir.
Madde 24.. Gerekli harcamaların yapılmasında Başkan ve Sayman, birbirlerini bilgilendirerek yetkilidirler. Giderlerin ilk toplantıda Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulması gereklidir.
Madde 25.. Yönetim Kurulu kararı ile gerek görülen bankalarda hesap açılır. Yönetim Kurulu üyelerinden gerekenlere hesaplardan para çekebilmek yetkisi verilir. Saptanacak aylık üye ödemesinin yüz katına kadar dernek parası, günlük çalışmalar için Sayman tarafından korunabilir.

  1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tutulacak Defterler
Madde 26.. Yönetim kurulu noterden onaylatılmış olarak şu defterlerin tutulmasından sorumludur; üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, alındı belgesi kayıt defteri, demirbaş defteri.

Tüzük Değişikliği
Madde 27.. Tüzük  değişikliği yapma yetkisi genel kurulundur. Genel kurul tüzük değişikliğini gündemde yer almışsa veya hazır bulunanların en az onda birinin isteği ile gündeme alınmışsa görüşebilir. Tüzük değişikliğinde karar yeter sayısı hazır bulunanların üçte iki çoğunluğudur.

Derneğin Feshi
Madde 28.. Derneğin feshi yetkisi genel kurulundur. Fesih kararının verilebilmesi için genel kurula katılmaya hakkı olanların en az üçte ikisinin hazır bulunması gereklidir. Bu yolla çoğunluk sağlanamazsa yeniden çağrı ile düzenlenen ikinci toplantıda üye sayısı gözetilmez. Fesih kararının verilebilmesi için hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu aranır.
Madde 29.. Fesih veya infisah durumlarında dernek parası ve malları, genel kurulca belirlenecek bir kuruma, kişi  veya kişilere devredilir.

Derneğin Şubeleri
Madde 30.. Derneğin şubeleri yoktur.

Tüzükte Belirtilmemiş  Durumlar
Madde 31.. Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Yasası ile Türk Medeni yasası birinci kitabı ikinci faslı olan cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

 
 
.